Gelukt! Wij zijn het √°llereerste gecertificeerde dalton kindcentrum van Noord-Nederland!

30 november 2018

Het gaat nog net niet de geschiedenisboeken is, maar 22 november 2018 was een geweldige en memorabele dag voor ons kindcentrum.

Een daltonvisitatieteam bezocht ons kindcentrum om te beoordelen of onze kinderdagopvang, onze peuteropvang en ons onderwijs voor en aan kinderen van 0 tot 12 jaar onderwijskundig en pedagogisch werkt en onderwijs geeft volgens de kernwaarden van Dalton. We zijn al ruim 20 jaar een daltonschool met een predikaat voor 4 tot 12 jaar, maar we willen nadrukkelijk ook in de kinder- en peuteropvang volgens daltonprincipes werken. En dat is heel bijzonder in Nederland. Slechts 3 scholen gingen ons voor.

De commissie bezocht alle groepen, bevroeg kinderen, sprak met een oudergeleding, met de directie en met leerkrachten. Aan het einde van een fijne dag was de commissie unaniem: 'Jullie mogen jezelf het allereerste dalton kindcentrum van Noord-Nederland noemen. Wat hebben jullie een mooie parels op jullie school: de kinderopvang, de sfeer, het onderlinge vertrouwen tussen kinderen én leerkrachten, de zelfstandigheid enz. Draag dat vooral ook uit naar buiten. Wees daar niet te bescheiden in!'

Nou dat gaan we doen!

 

Hieronder de samenvatting van het visitatieteam:

 • Het zelfstandig werken is goed zichtbaar. We hebben leerlingen en medewerkers ontmoet die zelfstandig opereren. De school ‘ademt’ dalton. De leerkrachten geven de leerlingen de ruimte om zelfstandig hun taken uit te voeren. Daar waar instructie nodig is, hebben leerlingen vooral in de bovenbouw de keuze om deze te volgen. Tijdens de instructie is waargenomen dat leerkrachten in staat zijn om goed en dieper door te vragen. Voor de leerlingen is de lesstructuur zo duidelijk dat ieder kind weet wat hij/zij moet doen. Je proeft op de school dat ‘zelfstandigheid’ een kernwaarde is.
 • Bij de peutergroep leren de kinderen al kiezen. Dit wordt verder uitgebouwd naar instructiemomenten, wel of niet hieraan deelnemen en keuzes maken in de taak.
 • Je ziet de doorgaande lijnen terug in praktische zaken, zoals bij de speel- en leerplekken en de samenwerkingsvormen.
 • Het visitatieteam heeft veel samenwerking gezien, in tweetal, viertal of als groep. Er is ook groepsdoorbrekende samenwerking. Leerlingen leren van elkaar en met elkaar. Ook hebben we het ‘vanzelfsprekend respect’ gevoeld.
 • Vanaf de onderbouw worden leerlingen gestimuleerd elkaar feedback te geven. Een kleuter zegt tegen een andere kleuter, die het kringgesprek leidt: ‘Je moet nog vragen of ze een reactie wil geven’.
 • Leerlingen werken samen aan het uitwerken van onderdelen voor de kennisoverdracht. Leerkrachten stimuleren uitstekend het samen leren. In de plusklas lag de focus vooral op de dialoog en discussie over bepaalde onderwerpen. Blij werd het visitatieteam van de taxonomie van Bloom die zichtbaar op de muur is tentoongesteld.
 • Het visitatieteam heeft een veilig klimaat gevoeld voor samenwerken.
 • Het visitatieteam heeft de samenwerking binnen het kindcentrum waargenomen en uit de gesprekken met de medewerkers is de samenwerking ook benoemd als waardenvol. De medewerkers gebruiken dezelfde daltontaal. Ze geven aan dat ze ook van elkaar leren.
 • Er zijn verschillende vormen van reflectie gezien, o.a. het zelf nakijken, reflectie bij de kleuters n.a.v. een activiteit en bij de takentoren, het reflectieschrift in groep 7 en de reflectietrap in groep 8. Er is ruimte voor eigen inbreng vanuit de kinderen om zelf te bedenken welke activiteit te doen en daarbij te bedenken wat ze nodig hebben om dit te doen. Hier wordt bij de kinderopvang en de peutergroep al een mooi begin mee gemaakt.
 • De verwachtingen van de leerkracht en de pedagogisch medewerker (pm-er) staan beschreven in het daltonboek. De punten die daar beschreven staan hebben we gezien tijdens de visitatie. Verder hebben we verschillende vormen van reflectie gezien. Het is mooi dat jullie hier nog meer een doorgaande lijn in willen maken. Door samen in gesprek te gaan over het waarom, hoe en wat, en daar vervolgens een lijn in te maken, zullen de leerkrachten en pm’ers nog beter in staat zijn om met de kinderen te reflecteren op gestelde doelen, waardoor de kinderen nog meer eigenaar zullen worden van hun eigen leerproces.
 • We hebben ervaren dat er overleg is tussen de geledingen. Een mooi voorbeeld is het overleg tussen de pm’ers en de leerkrachten in de onderbouw over een doorgaande lijn van het zelf plannen bij de kleuters naar het werken met een planbord bij de peuters. Het resultaat hiervan hebben we gezien en de werking van het plannen hebben we bij de peuters meegemaakt.
 • In de kinderopvang hebben we gezien dat de p.m.-ers heel nadrukkelijk op een super speelse en indrukwekkende wijze sturen op het behalen van ‘doelen’ bij hun kinderen! En onvoorstelbaar of misschien beter: ‘vanzelfsprekend, het werkt’!!
 • In alle groepen wordt gewerkt vanuit ‘doelen’. De doelen staan o.a. op de weektaak etc. We hebben in alle groepen gezien dat de leerlingen over het algemeen goed weten, dat het werken door henzelf met de leerdoelen en de persoonlijke doelen, hen verder helpt in hun ontwikkeling! Kortom, wij hebben mooie voorbeelden gezien waarbij de kinderen van de  kinderopvang alsook van de groepen 1-8 zich in hun volle overtuiging ‘eigenaar voelen van hun leerproces’!
 • Zowel bij de kinderopvang als bij de leerlingen van de groepen 1-8 wordt op diverse manieren continu en heel adaptief ingespeeld op de behoefte van alle kinderen. Differentiëren is geen opgave maar is een vanzelfsprekendheid!
 • Eén pm-er heeft al zitting in jullie Daltoncommissie, prima stap. Het eerder in dit visitatieverslag geopperde idee om ook een P.M.-er als Daltoncoördinator te benoemen zorgt voor een fantastische brugfunctie in de Daltonontwikkeling tussen Kinderopvang en groep 1-8. Niet alleen bespreken maar ook mogelijkheden scheppen om bij elkaar te gaan kijken, hoe Dalton werkt bij de kinderopvang en in de groepen 1-8 werkt, is ontzettend belangrijk.

 

Wij feliciteren jullie met het behalen van jullie ‘Dalton Kindcentrum Licentie’ voor ‘Dalton Kindcentrum De Eshorst’! Wij hebben ons van meet af welkom gevoeld en jullie allemaal hebben ons op een oprechte en open wijze benaderd. Dalton Kindcentrum De Eshorst laat op ons een zeer goede indruk achter. Met een team van bevlogen leerkrachten en pm-ers, die trots zijn op wat ze bereikt hebben. Jullie  geven ons  een goede indruk van wie jullie zijn, wat jullie doen en wat er verbeterd moet worden.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.